دستگاه اورلپ

مناسب برای انواع بطری ،شیشه ،CAN ،جعبه و سینی