دستگاه توزین ،پرس و بسته بندی علوفه ذرت

داراری سیستم هیدرولیکی ،پنوماتیکی و مکانیکی