> محصولات

دستگاه دیپالتایزر

دارای قسمت خروجی پالت همزمان با ورود پالت در امتداد دستگاه