دستگاه شرینک پالت گازی مدل 1102

ثابت بودن محل توقف پالت پس از پایان هر سیکل کاری(به صورت سفارشی)