دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک مدل 03(استاندارد)

ظرفیت قید شده بستگی به نوع و شکل محصول دارد