دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک مدل05(مخصوص بطری)

ظرفیت قید شده بستگی به نوع وشکل محصول دارد