دستگاه شرینک پک دستی مدل01

ظرفیت قید شده بستگی به شکل و نوع محصول دارد