دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک مدل02(استاندارد)

قابل ساخت بصورت تکفاز در مدلهای گازی