دستگاه پالتایزر شیشه و بطری

دستگاه با حافظه می باشد و نیازی به تنظیمات سرعت ندارد