دستگاه پالتایزر

دارای آسانسور مغناطیسی نواری جهت حمل قوطی خالی می باشد