دستگاه پرکن مواد گرانولی

با ظرفیت 10000 و 20000 کیلوگرم در ساعت ( 10 تن و 20 تن )