دستگاه کارتنینگ

دستگاه با حافظه می باشد و نیازی به تنظیمات حرارت و سرعت ندارد