آدرس کارخانه: شهر صنعتی هشتگرد، فاز یکم ، خیابان یاس یکم ، خیابان یکم
تلفن: 7-44221466 26 98 + , 9-44224757 26 98 +
موبایل: 1207911 0912+, 4060104 0912+
فکس: 44223757 26 98 +
صندوق پستی: 14515431